POSTUP A PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Právní předpisy

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a zákonem č. 204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 

Základní informace o organizaci předškolního vzdělávání
 • Mateřská škola Písečné je jednotřídní s celodenním provozem. 
 • S celkovou kapacitou dětí 25. 
 • Její provoz probíhá od 6,30 – 15,30 hod.

 

Podle zákona se do MŠ mohou hlásit děti ve věku zpravidla od (2) 3 do 6 let. Při přijímání dítěte je možné stanovit tříměsíční zkušební dobu pobytu.v MŠ.

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Postup a podmínky zápisu do MŠ ze zákona

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Termín zápisu se každoročně koná v době mezi 2. a 15. květnem. Jeho přesný datum je zveřejněn prostřednictvím plakátů a letáčků umístěných na výlepových plochách obce, v mateřské škole a na webových stránkách.

Žádost o přijetí do MŠ podává rodič (zákonný zástupce). 

Potřebné formuláře jsou k dispozici v MŠ, nebo na našich webových stránkách - viz "formuláře".

 

Jaké doklady musí mít s sebou k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list - vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost - potvrzení o pravidelném očkování dítěte
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • OP zákonného zástupce dítěte (v případě kontroly trvalého pobytu) U cizinců jsou potřebná další potvrzení.

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti:

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Odvolání proti rozhodnutí ředitele podává zákonný zástupce ke krajskému úřadu v souladu s § 183 odst. 3 školského zákona v platném znění prostřednictvím MŠ.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je zpravidla 31.5. Na webu školy a na nástěnce v MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 15. 6., zákonným zástupcům nepřijatých dětí,bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Poplatky za předškolní vzdělávání

 • Úplata za předškolní vzdělávání (řídí se § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)
 • Stravné (řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

 

Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola Písečné má během letních prázdnin zpravidla provoz přerušen.  

 

 

 

 

 

Podmínky přijetí dětí mladších 3 let

 
 • dítě již nemá přes den plenu

 • dokáže si dojít pro učitelku, když potřebuje na WC

 • umí se najíst lžičkou

 • pije z hrnečku

 • vydrží sedět při jídle u stolu

 • spolupracuje při svlékání a oblékání

 •  umí se při chůzi držet za ruku

Pokud se v prvních měsících docházky ukáže, že dítě nesplňuje podmínky pro pobyt v MŠ, bude rozsah jeho docházky do MŠ upraven tak, abychom případně (dle okolností) vyšli vstříc rodině, ale přitom nenarušili výraznějším způsobem chod MŠ. Případně bude nástup dítěte odložen.

 

Kontakt

Mateřská škola Písečné příspěvková organizace Písečné 30
378 72 Písečné
okr. Jindřichův Hradec

Dat. schr.: c3ww2ds

IČO: 75001004
tel. č. 384 492 053
mobil: 725 534 098
mspisecne@volny.cz